Greece

Team Information:

Name Role
Theodoros BOLIS Leader
Dimitrios KODOKOSTAS Deputy Leader
Valiantsina NAVITSKAYA Observer A

Contestants:

Name P1 P2 P3 P4 Total Medal
Panagiotis DIMAKIS 10 10 0 0 20 BRONZE
Iason KOUNTOURIDIS 4 10 1 0 15 Honourable Mention
Panagiotis LOLAS 10 10 10 9 39 GOLD
Eleftherios MALLIOS 6 0 0 0 6  
Alexandros MOUSATOV 10 10 10 10 40 GOLD
Zacharias TSAMPASIDIS 10 10 10 4 34 SILVER
TOTAL : 50 50 31 23 154